Serie: 詩篇 Psalms

詩篇119篇 · ד Dalet

今日老師同大家睇Dalet 部份119篇25-32節, 繼續帶大家從這篇詩歌中對神話語的描述,多個方面認識上主的話語。

詩篇119篇 · ב Beit

上星期 Peter老師同大家睇左119篇 1-8節,今日來到第二部份希伯來文 ב Beit字母開首的一段。

詩篇 119 篇 · א Aleph

詩篇 119 篇全本聖經最長的一篇/章,也是一篇希伯來文字母詩,今日Peter老師同我地分享第一個字母 א(Aleph)部份第1至9節,一齊來睇下呢篇咁美麗的詩歌!